Φιλολογικά

Φιλολογικά

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Αρχαία Ελληνικά Λυκείου - Ασκήσεις για τους ονοματικούς τύπους του ρήματος
Εντοπίστε και χαρακτηρίστε συντακτικά τους ονοματικούς τύπους του ρήματος:

 1. Οἱ ἄνδρες οἴοντοι δεῖν ἰέναι ὡπλισμένοι.
 2. πεμψεν νδρα επεν τατα.
 3. Πάντες λίγου δεν πώλοντο.
 4. Πάντες μεῖς ς πλς επεν, γιγνώσκετε τληθ.
 5. γησίλαος διά τό φιλόπονος εναι θαυμάζετο.
 6. Τος πλουσίοις γχωρε τν νθρώπων ὑβριστές εναι.
 7. Τό ἀμαρτάνειν ἀνθρώπινόν ἐστι.
 8. Οχ κανός εμί φίλον φελσαι.
 9. Ο στρατιται ρξαντο το διαβαίνειν.
 10. Τούτδιαφέρει ἄνήρ τῶν ἄλλων ζων, ττιμῆς ὁρέγεσθαι.
 11. Λύσανδρος θροίσας τούς συμμάχους κέλευσε βουλεύεσθαι περί τν αχμαλώτων.
 12. Πολιτεία στίν ἡ βουλευομένη περί ἁπάντων.
 13.  Πείθου τοῖς νόμοις τοῖς ὑπό τῶν βασιλέων κειμένοις.
 14. Οἱ βουλόμενοι στρατιῶται δύνανται οἲκαδε νῦν ἀπιέναι.
 15. Πολλοί τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τόν προσθέντα τῷ νόμῳ τόν λόγον τόνδε.
 16. Ἡδέως δέ ταῦτα καί Ναυκλείδας, ἒφορος ὢν, ἢκουσεν.
 17. Διά τί γιγνώσκων ὁ ἂνθρωπος τά κακά ὃτι κακά ἐστι, ὃμως αὐτά ποιεῖ;
 18. Κῦρος ἃτε παῖς ὢν φιλόκαλος καί φιλότιμος ἣδετο τ στολῇ.
 19. Οἱ πλεῖστοι ἡμῶν ὁλοφύρονται τάς ἐν τῇ νεότητι ἡδονάς ποθοῦντες καί ἀγανακτοῦσι ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι.
 20. Οἱ Λακεδαιμόνιοι προσβαλόντες τῇ πόλει αἱροῦσι κατά κράτος.
 21. Ἑπτά μέρας διετέλεσαν μαχόμενοι.
 22. Καίπερ τούτων οτως χόντων, μως ρ πρός μς.
 23. λθόντων τν πρέσβεων, μετά τατα βουλεύοντο.
 24. Οἱ πεμφθέντες πό Δαρείου τήν λλάδα πορθήσοντες ποβάντες ες Μαραθνα καί συμφορας περιπεσόντες οχονται φεύγοντες κ τς λλάδος.
 25. Κατηγοροσί τινες μν ς οκ ρθς βουλευομένων.
 26. Ἀνίσταταί τις τοῦ Ξενοφῶντος κατηγορήσων.
 27. Ἀναβαίνει οὖν Κῦρος λαβών Τισσαφέρνην ὡς φίλον.
 28. Ἐπῆλθον βοῇ χρώμενοι.
 29. Βοηθησάντων ὑμῶν, πόλιν προθύμως προσλήψεσθε.
 30. Οὐκ ἒστιν ἡμῖν μή νικῶσι σωτηρία.
 31. Ἂρξομαι ἀπό τῆς ἰατρικῆς λέγων.
 32. Ἀπείρηκα βαδίζων καί τρέχων.
 33. Ἀγησίλαος ἣδετο τιμώμενος ὑπό τῶν στρατιωτῶν.
 34. Οἱ ἐμοί πρόγονοι οὐδέποτε ἐπαύσαντο τήν πατρίδαν εὐεργετοῦντες.
 35. Πατρικός ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ὢν.
 36. Ἀθηναῖοι περιεώρων τήν χώραν ὑπό τῶν Μήδων πορθουμένην.
 37. Τοῦτο οὐκ αἰσχύνομαι λέγων.
 38. Δημοσθένης ἒχαιρεν ἀκούων ταῦτα.
 39. Μένων ὁ Θετταλός δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν πλουτεῖν ἰσχυρῶς.
 40. Ὁ γελωτοποιός κλαίων ἐφαίνετο.


©Πένη Αποστολοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου